INFORMASJONSMØTE NYBEGYNNERE / INFORMATION MEETING BEGINNERS

Det blir informasjonsmøte for nybegynnere mandag 24. august klokken 18:00 i karateklubbens lokaler. Vel møtt!

There will be an information meeting for beginners on Monday 24 August at 18:00 in the karate club’s premises. Welcome!

Informasjon til medlemmer.

Velkommen til nytt semester! Det nye semesteret starter tirsdag 18. august. Pga. situasjonen med covid-19 starter vi med en litt annerledes timeplan. For å ivareta smittevernet er det derfor viktig at dere overholder følgende:

 • Dersom du er syk/har luftveissymptomer skal du ikke komme i klubben!
 • Det er viktig med god håndhygiene og hender skal sprites før dere går inn i lokalene.
 • På partier der medlemmene er over 19 år, skal det holdes minst 1 meters avstand til hverandre og det skal ikke være fysisk kontakt.
 • Maks 20 deltakere på hver parti.
 • Det ligger en liste i klubben der det er plass til 20 deltakere. Skriv opp navn og telefonnr på denne listen før hver trening. Slik kan vi ivareta en eventuell smittesporing. Når listen er full, er det dessverre ikke ledig plass på partiet.
 • Foreldre kan ikke vente i oppholdsrommet
 • Dusjer kan ikke brukes – kun toalettene. Disse skal sprites etter bruk!

 

Nybegynnerpartiene:

Dere som går på nybegynnerpartiet (har hvitt belte eller hvitt belte med gul stripe) kan trene enten tirsdag eller torsdag. Det er viktig at dere møter opp til trening tirsdag 18. august eller torsdag 20. august slik at vi får registrert hvem som skal gå på de ulike dagene. Send en mail innen fredag 21. august dersom du ikke kan møte, og gi beskjed om hvilken dag du skal trene på.

Vennlig hilsen
Styret og Instruktørene.

NB! 

Vi oppfordrer og henstiller til medlemmer som har vært utenfor Norges grenser (både røde og gule/grønne områder), samt i områder i Norge med mye smitte,
om å vente 10 dager fra hjemkomst til Stavanger før du kommer på trening. Dette er et av tiltakene for å redusere mulighetene for at smitte skal komme inn i Dojo’en.

Om det skulle være et tilfelle av en som har koronasmitte i klubben vil det medføre smittefare og karantene for flere andre, og mulig stengning av dojoen for en periode.

Dette ønsker vi selvsagt å unngå.

 

In English:

Welcome to the new season!

The training will start Tuesday August 18th. Due to the Covid-19 situation we will start with a slightly altered schedule. To adhere to the regulations given by the Norwegian Health Authorities, it is important that you are following these guidelines:

 

 • If you are sick/have perspiration symptoms, or are qurantined – do not show up for training!
 •  Hand hygiene is very important, hands should be rinsed with Antibac before entering the facilities
 •  In classes with attendees over 19 years, there should be at least 1 meter distance to each other – no physical contact.
 •  Maximum 20 attendees for classes in main dojo. This also adheres to classes in ‘mirror dojo’ for students under 19 years of age. 
 •  There will be a list on desk with space for 20 persons. Sign in with name and phone number before each training, so we can have a record in case of an outbreak of Covid-19. When the list is full, there will be no spaces left for training in class.
 •  Parents/guardians can not wait in the recreational room.
 •  Showers will not be open for use. Toilets are open – must be washed with alcohol after every use.

 

The Beginners class: 

Those of you who attend the Beginner class (white belt or a white belt with a yellow stripe) can train either on Tuesday or Thursday.

It is important that you show up for training on Tuesday 18 August or Thursday 20 August so that we can register who will attend on the different days.

Send an email by Friday 21 August if you can not attend, and let us know which day you will train on. We will start Beginner classes from August 24th, and we need an overview of how many we can accommodate.

NB!

We encourage and recommend members who have been traveling outside of Norway (both red and yellow/green areas), as well as in areas in Norway with a lot of infection,
to wait 10 days from returning to Stavanger before coming to training. This is one of the measures to reduce the chances of infection entering the Dojo.

Should there be a case of someone having Covid-19 disease in the club, it will lead to a risk of infection and quarantine for several others, and possible closure of the dojo for a period.

That is something we would like to avoid.

Regards from the Board and the instructors

Se denne flotte videoen om Stavanger Karateklubb!

 

 

 

 

 

Tren karate

Stavanger Karateklubb er en av landets største og eldste karateklubber. Vi har over 200 medlemmer i alderen 6 år til godt over 60 år. Ca. 10 er konkurranseaktive, mens resten trener hovedsakelig karate som selvforsvar/mosjon.
Klikk på “bli medlem” i topplinjen for å få starte medlemskap i Stavanger Karateklubb.